Hudlymfom

Huden är vårt största organ och bildar tillsammans med gastrointestinalkanalen och luftvägarna en barriär mot omvärlden. Huden utgör också en del av immunsystemet - SALT, Skin Associated Lymphoid Tissue -med alla varianter av lymfocyter och andra celler som deltar i igenkännande av och reaktion på främmande antigen.
Lymfocyter kännetecknas av stor rörlighet och recirkulerar kontinuerligt. Denna rörlighet är inte slumpmässig utan styrs av signalsubstanser och adhesionsmolekyler. S.k ”homing” receptorer är avgörande för att lymfocyterna ska nå sitt mål. Dessa uttrycks också på maligna celler och påverkar disseminering och aggressivitet. Med tanke på de ständigt pågående processerna med proliferation, diversifiering och apoptos är det inte förvånande att huden, näst efter gastrointestinalkanalen är den vanligaste lokalen för extranodala lymfom.

De senaste årens framsteg inom immunologi och molekylärbiologi har möjliggjort en alltmer sofistikerad diagnostik och klassifikation, en förutsättning för rätt nivå på behandling och också för utvecklande av nya behandlingsprinciper. Man har alltmer kommit till insikt om vikten av att förstärka patientens eget immunsvar och att alltför aggressiv behandling, speciellt i tidiga stadier, försämrar prognosen.