Om oss

SLG består av 17 ordinarie medlemmar. Av dessa representerar 14 landets sjukvårdsregioner fördelade enligt följande
anatomy

Sedan 1979 finns i Sverige en nationell organisation, Svenska Lymfomgruppen, SLG. Gruppens syfte är att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet vid diagnostik, behandling och vård av patienter med maligna lymfom i Sverige, vilket bland annat kan uppnås genom informationsutbyte, utbildning samt genom att initiera, driva och avrapportera kliniska studier, liksom genom att utveckla och driva ett kvalitetsregister.

SLG består av 17 ordinarie medlemmar. Av dessa representerar 14 landets sjukvårdsregioner fördelade enligt följande: Södra 2, Västra 2, Sydöstra 2, Stockholm-Gotland 3, Uppsala-Örebro 3 (Uppsala 2, övriga 1), Norra 2. Landets lymfompatologer utser två representanter, och dessutom ingår sammankallande för arbetsgruppen för Svenska Lymfomregistret. Utöver de 17 medlemmarna finns ett sekretariat med en sekreterare som är ständigt adjungerad medlem. De regionala medlemmarna utses inom respektive region. Då en ordinarie medlem är förhindrad från att närvara vid ett sammanträde kan denna utse en tillfällig personlig suppleant.

Svenska lymfomgruppens stadgar
Sedan 1988 finns också en nordisk organisation, Nordic Lymphoma Group, NLG, av vilken SLG utgör en självständig del.